جدول پخش برنامه ها

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیتکرار اول01:00
تضاد دلیل بطلانامیر شکریتکرار اول03:00
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار اول05:00
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودی-08:00
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیتکرار دوم09:00
تضاد دلیل بطلان امیر شکریتکرار دوم11:00
نسیم کارونمهدی هاشمیتکرار اول13:00
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیزنده14:30
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار دوم17:00
تماس مستقیم تلفنیدکتر حبیب الله ضیایی-17:30
صدای ملت--18:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار صبح19:00
پادشاهی اللهدکتر کلهرزنده19:30
اخبار--21:00
دفاع از اهل بیتسیدعقیل هاشمی / عبدالله حیدریزنده21:30
عناوین اخبار--23:00
سعادت انسانعادل اسدی نیازنده23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیتکرار اول01:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--01:30
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار اول03:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--04:00
دفاع از اهل بیتسیدعقیل هاشمی / عبدالله حیدریتکرار اول05:00
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودی-08:00
اخبار--08:30
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار دوم11:00
عناوین اخبار--12:30
سهادت انسانعادل اسدی نیاتکرار اول13:00
اخبار--14:00
اسوهعبدالقادر ترشابیزنده14:30
دفاع از اهل بیتسیدعقیل هاشمی / عبدالله حیدریتکرار دوم17:00
تماس مستقیم تلفنیابوعلی (موضوع وصیت و میراث)-17:30
صدای ملت--18:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار19:00
قرآن برای همهعبدالله از آلمانزنده19:30
اخبار--21:00
پادشاهی اللهدکتر کلهرزنده21:30
عناوین اخبار--23:00
راه هدایتشیخ حسین المؤید روحانی و شیعه هدایت یافتهزنده23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
اسوهعبدالقادر ترشابیتکرار اول01:00
قرآن برای همهعبدالله از آلمانتکرار اول03:00
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار اول05:00
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودی-08:00
اخبار--08:30
اسوهعبدالقادر ترشابیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
قرآن برای همهعبدالله از آلمانتکرار دوم11:00
عناوین اخبار--12:30
راه هدایتشیخ حسین المؤید، روحانی و شیعه هدایت یافتهتکرار13:00
اخبار--14:00
زیر ذره‌بینمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیزنده14:30
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار دوم17:00
تماس مستقیم تلفنیعبدالفتاح خدمتی-17:30
صدای ملت--18:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار19:00
دیدگاهعبدالقادر ترشابیزنده19:30
اخبار--21:00
نسیم بیداریعادل اسدی نیازنده21:30
عناوین اخبار--23:00
بازنگری اندیشهابراهیم احراریزنده23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
زیر ذره‌بینمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول01:00
دیدگاهعبدالقادر ترشابیتکرار اول03:00
نسیم بیداریعادل اسدی نیاتکرار اول05:00
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودی-08:00
اخبار--08:30
زیر ذره‌بینمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
دیدگاهعبدالقادر ترشابیتکرار دوم11:00
عناوین اخبار--12:30
بازنگری اندیشهابراهیم احراریتکرار13:00
اخبار--14:00
شیعه صفویمحمدباقر سجودیزنده14:30
نسیم بیداریعادل اسدی نیاتکرار دوم17:00
تماس مستقیم تلفنیعبدالقادر ترشابی-17:30
صدای ملت--18:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار19:00
شگفتی‌های قرآن کریممحمدابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیاییزنده19:30
اخبار--21:00
پژواکعبدالقادر ترشابیزنده21:30
عناوین اخبار--23:00
تریبون آزادسیدعقیل هاشمیزنده23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار اول01:00
شگفتی‌های قرآن کریممحمدابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیاییتکرار اول03:00
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار اول05:00
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودی-08:00
اخبار--08:30
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
شگفتی‌های قرآن کریممحمدابراهیم کیانی/دکتر حبیب‌الله ضیاییتکرار دوم11:00
عناوین اخبار--12:30
تریبون ازادسیدعقیل هاشمیتکرار اول13:00
اخبار--14:00
حق اللهمحمدابراهیم کیانیزنده14:30
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار دوم17:00
تماس مستقیم تلفنیمحمدابراهیم کیانی-17:30
صدای ملت--18:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار19:00
تابشی از قرآندکتر حبیب‌الله ضیاییزنده19:30
اخبار--21:00
خیانت در گزارش تاریخسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیزنده21:30
عناوین اخبار--23:00
 پرسمان اندیشهعبدالقادر ترشابیزنده23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
حق اللهمحمدابراهیم کیانیتکرار اول01:00
تابشی از قرآندکتر حبیب الله ضیاییتکرار اول03:00
خیانت در گزارش تاریخسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول05:00
اخبار--08:30
حق اللهمحمدابراهیم کیانیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
تابشی از قرآندکتر حبیب الله ضیاییتکرار دوم11:00
عناوین اخبار--12:30
پرسمان اندیشهعبدالقادر ترشابیتکرار13:00
اخبار--14:00
شیعه صفویمحمدباقر سجودیزنده14:30
خیانت در گزارش تاریخسید عقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم17:00
تماس مستقیم تلفنیسیدعقیل هاشمی-17:30
صدای ملت--18:30
پاراگرافمحمدابراهیم کیانیزنده19:30
اخبار--21:00
میزگرد هفتهابراهیم احراری/(کارشناسان مختلف)زنده21:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار اول01:00
پاراگرافمحمدابراهیم کیانیتکرار اول03:00
میزگرد هفتهابراهیم احراری/
(کارشناسان مختلف)
تکرار اول05:00
اخبار--08:30
شیعه صفویمحمدباقر سجودیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
پاراگرافمحمدابراهیم کیانیتکرار دوم11:00
عناوین اخبار--12:30
پخش مستقیم خطبه
جمعه از مکه مکرمه
-زنده13:45
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیزنده14:30
میزگرد هفتهابراهیم احراری/
(کارشناسان مختلف)
تکرار دوم17:00
تماس مستقیم تلفنیابراهیم احراری-17:30
صدای ملت--18:30
تضاد دلیل بطلانامیر شکریزنده19:30
بینش صحیح اهل سنتعبدالحمید عالیزنده20:30
اخبار--21:00
شیعه صفویمحمدباقر سجودیزنده21:30
نسیم کارونمهدی هاشمیزنده23:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.